Αρχική Σελίδα » Γενικά Κείμενα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του mastermastoras.gr

 

Συμφωνητικό

 

Εισαγωγή

 

Καλώς ήλθατε στο mastermastoras.gr. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων της Πολιτικής περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ισχύουν για τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της τοποθεσίας web mastermastoras.gr που παρέχεται στους χρήστες και επισκέπτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 

Οι Επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που ακολουθούν, κατά την είσοδο-επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο του mastermastoras.gr και πριν από την όποια χρήση του περιεχομένου του και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Οι Επισκέπτες των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου mastermastoras.gr, αφού συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής μέλους και την υποβάλλον, δίνουν τη συγκατάθεσή τους και αποδέχονται τους κατωτέρω όρους χρήσης. Μόλις η εγγραφή τους στο mastermastoras.gr γίνει αποδεκτή από εμάς,(ημερομηνία εγγραφής) γίνονται μέλη του mastermastoras.gr και αυτομάτως δεσμεύονται  από τους Oρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του mastermastoras.gr (εφεξής «το Συμφωνητικό Χρήσης» ή «το Συμφωνητικό»), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ως ουσιώδεις και ισχύουν για το σύνολο των ιστοσελίδων αυτού, ήτοι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά για το εκάστοτε περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Το Συμφωνητικό ισχύει για όλα τα εγγεγραμμένα μέλη και από την ημερομηνία εγγραφής τους.

 

Εάν δε συμφωνείτε με τους όρους του Συμφωνητικού χρήσης που ακολουθεί, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του mastermastoras.gr, συμπεριλαμβανομένης και της εγγραφή σας.

 

Ρητά συμφωνείται ότι το mastermastoras.gr διατηρεί το δικαίωμα, όπως κατά καιρούς και μονομερώς τροποποιεί τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Καμία αλλαγή ή τροποποίηση δε θα ισχύσει και δε θα φέρει αποτελέσματα αν δεν έχει αναρτηθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του mastermastoras.gr στο παρόντα δικτυακό τόπο. Εάν δε συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις αυτές, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτό (το Συμφωνητικό) και να ζητήσετε ακύρωση της εγγραφή σας με την αποστολή email. Αποτελεί δική σας υποχρέωση να παρακολουθείτε τους όρους του Συμφωνητικού για τυχόν τροποποιήσεις τους, καθόσον εμείς ουδεμία υποχρέωση έχουμε να σας ενημερώνουμε για τυχόν τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.

1.  Γενικοί όροι Χρήσης

 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι μία περιοχή στην οποία συναντώνται τα Εγγεγραμμένα Μέλη, δηλαδή αφενός μεν οι Χρήστες, οι οποίοι αναζητούν κάποιον ειδικό Επαγγελματία Τεχνίτη ή Τεχνική  Εταιρεία προκειμένου να διεκπεραιώσουν μία οικιακή ή οικοδομική εργασία στο σπίτι ή την επαγγελματική τους στέγη, αφετέρου δε οι Τεχνίτες ή οι Τεχνικές Εταιρίες, οι οποίες υποβάλουν στους Χρήστες προσφορές προκειμένου να αναλάβουν την Εργασία.

 

1.1. Ορισμοί

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ή ΜΕΛΟΣ: Νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στις υπηρεσίες του mastermastoras.gr είτε ως χρήστης, είτε ως Τεχνίτης και ως εκ τούτου έχει αποκτήσει κωδικό πρόσβασης (password) στο mastermastoras.gr. και έχει προσχωρήσει στο παρόν Συμφωνητικό. 

 

ΧΡΗΣΤΗΣ: Νοείται το  Μέλος του mastermastoras.gr, το οποίο  μπορεί να καταχωρεί στο mastermastoras.gr μία (ή περισσότερες από μία) οικιακή ή οικοδομική εργασία που επιθυμεί.

 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ή ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Νοείται το Μέλος του mastermastoras.gr (εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν) το οποίο δύναται να δίνει προσφορές στον ενδιαφερόμενο Χρήστη προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση της διαθέσιμης εργασίας.

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: Είναι το φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες του mastermastoras.gr, στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση και χωρίς κωδικό (password).

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (password): Είναι ο κωδικός αποτελούμενος από αριθμούς ή και γράμματα, ο οποίος ανήκει σε ένα Μέλος του mastermastoras.gr και του επιτρέπει την πρόσβαση στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα Μέλος ΔΕΝ μπορεί να είναι δικαιούχος περισσότερων από έναν κωδικό πρόσβασης και για κάθε Όνομα Χρήστη (για Χρήστη και για Επαγγελματία). Απαγορεύεται η εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του δικαιώματος χρήσης του mastermastoras.gr από το Μέλος. Οι κωδικοί πρόσβασης του κάθε Μέλους είναι ατομικοί και δεν μεταβιβάζονται. Απαγορεύεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των κωδικών πρόσβασης σε οιονδήποτε τρίτο. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στο mastermastoras.gr από τους υπαλλήλους και συνεργάτες νομικού προσώπου Μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλωθεί ο ακριβής αριθμός και τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτού που θα είναι χρήστες.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: είναι η εργασία που καταχωρεί o Χρήστης στο mastermastoras.gr για την οποία δίνουν προσφορές οι Τεχνίτες ή οι Τεχνικές Εταιρίες.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ: είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού στο mastermastoras.gr. Η αποδοχή της εγγραφής ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του mastermastoras.gr.

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ: νοείται η χρέωση του  Τεχνίτη ή της Τεχνικής Εταιρίας, για την παροχή των υπηρεσιών του mastermastoras.gr

 

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: είναι ο τύπος συνδρομής όπου ο Τεχνίτης ή Τεχνική Εταιρία επιλέγει να καταβάλει στο mastermastoras.gr για την παροχή των υπηρεσιών  του και μπορεί να είναι μηνιαία,  ή 3μηνιαία ή 6μηνη ή Ετήσια

 

ΑΚΥΡΩΣΗ: το δικαίωμα των Τεχνιτών ή Τεχνικών Εταιριών ή Χρηστών να υπαναχωρήσουν από το Συμφωνητικό.

 

 

1.2. Εγγραφή Μέλους -Ευθύνη Εγγεγραμμένου Μέλους/Επισκέπτη

 

Ο Επισκέπτης, ο οποίος επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του mastrermastoras.gr και να κάνει χρήση αυτών, οφείλει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής μέλους. Τα πεδία με την ένδειξη (*) είναι υποχρεωτικά. Με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής μέλους και την υποβολή της σε εμάς, ο Επισκέπτης συναινεί με την Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου του mastermastoras.gr. Μόλις λάβουμε τη φόρμα εγγραφής, σας αποστέλλουμε μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) επιβεβαιώνοντας την εγγραφή σας στο mastermastoras.gr. Η αποδοχή της εγγραφή σας τελεί υπό την έγκριση του mastermastoras.gr.

 

Με την υποβολή της φόρμας εγγραφής μέλους σε εμάς, μας δηλώνετε ότι τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στη φόρμα είναι αληθή, ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι συναινείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του mastermastoras.gr, καθώς και με την Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

 

Ένας EΕπισκέπτης μπορεί να εγγραφεί είτε ως χρήστης, είτε ως Τεχνίτης ή και τα δύο ακολουθώντας τις αντίστοιχες διαδικασίες εγγραφής.

 

Ο Xρήστης ακολουθεί την διαδικασία ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ είτε επιλέγοντας τους αντίστοιχους συνδέσμους (λίνκς) της ιστοσελίδας (ΕΓΓΡΑΦΗ και ΣΥΝΔΕΣΗ πάνω αριστερά σε όλες τις σελίδες του διαδικτυακού τόπου), είτε στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας εισαγωγής εργασίας (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ) (αρχική σελίδα, 3 βήματα). Οι πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης είναι το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης, το ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση του, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Ο Τεχνίτης ακολουθεί τη διαδικασία ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ είτε από τον σύνδεσμο ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (πάνω αριστερά σε όλες τις σελίδες του διαδικτυακού τόπου), ή από οποιοδήποτε άλλο μπάνερ (banner) στις σελίδες του ιστότοπου και με ενδεικτικό κείμενο για εγγραφή του τεχνίτη (π.χ. στην σελίδα <>). Οι πληροφορίες που εισάγει ο Τεχνίτης είναι όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης, επωνυμία εταιρίας, το ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση του, και τηλεφωνικά νούμερα για επαφή, η ειδικότητα του (δυνατότητα εισαγωγής μίας ή και περισσοτέρων), σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει, email, site, FAX, ΑΦΜ και ΔΟΥ. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι όλες υποχρεωτικές ).

 

Το εγγεγραμμένο μέλος συναινεί ρητά στην αποστολή σε αυτό ενημερωτικού υλικού (newsletters) αναφορικά με τις παρεχόμενες από το mastermastoras.gr κατά καιρούς υπηρεσίες, καθώς και στην αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) προσφορών και διαφημιστικού υλικού, του mastermastoras.gr

 

Το Εγγεγραμμένο Μέλος/Επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου mastermastoras.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτό από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ειδικά το Εγγεγραμμένο Μέλος είναι υπεύθυνο σε κάθε περίπτωση για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών (passwords) που είναι καταχωρημένοι στο όνομά του. Ως εκ τούτου το Εγγεγραμμένο Μέλος δηλώνει και εγγυάται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του mastermastoras.gr για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτό από κακή και αθέμιτη -αντισυμβατική ή αδικοπρακτική - χρήση των κωδικών πρόσβασής του από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ανεξάρτητα αν αυτό είχε δηλωθεί για τη χρήση του κωδικού από το Εγγεγραμμένο Μέλος στο mastermastoras.gr. Περαιτέρω το Εγγεγραμμένο Μέλος συμφωνεί και αποδέχεται ότι η εκάστοτε χρήση του κωδικού ή των κωδικών του και συνακόλουθα η πρόσβαση και χρήση του mastermastoras.gr τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο, και όχι από τρίτο μη εγγεγραμμένο Μέλος και για οποιονδήποτε σκοπό θεμιτό ή μη.

 

1.3. Χρήση του mastermastoras.gr

 

O Χρήστης υποχρεούται να καταχωρήσει πληροφορίες σχετικά με την εργασία για την υλοποίηση της οποίας αναζητά Τεχνίτη στο mastermastoras, αλλά και για την δημιουργία του προφίλ του. Το σύνολο των πληροφοριών που εισάγει στη δημιουργία του προφίλ, το επεξεργαζόμαστε μόνο εμείς προκειμένου να αναζητήσουμε τον κατάλληλο Τεχνίτη. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης υποχρεούται να εισάγει όλα τα στοιχεία εκείνα που θεωρεί απαραίτητα προκειμένου να δώσει μια καλύτερη και πλήρη περιγραφή της εργασίας του,  αλλά και που είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του από εμάς.

 

Ο Τεχνίτης που επιθυμεί να συνεργαστούμε, υποχρεούται να εισάγει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένα πλήρες επαγγελματικό προφίλ αλλά και η πιστοποίηση της ταυτότητας του επαγγελματία. Ρητά συμφωνείται ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους χρήσης του Mastermastoras.gr τόσο από το Xρήστη όσο και από τον Τεχνίτη και αποδέχεστε αυτούς στο σύνολό τους ανεξάρτητα αν συναλλάσσεστε με το mastermastoras.gr ως Xρήστης ή Τεχνίτης.

 

Αφού καταχωρηθεί η εργασία από το Χρήστη, το σύστημα θα ζητήσει έγκριση από τον διαχειριστή του συστήματος, και θα αποστείλει γραπτό μήνυμα (SMS) στους εγγεγραμμένους Τεχνίτες που πληρούν τα κριτήρια της εργασίας (ειδικότητα και περιοχή). Το μήνυμα θα περιέχει το Επίθετο του Χρήστη, τον Τίτλο Εργασίας, το Τηλέφωνο επικοινωνίας και την Περιοχή. Επιπλέον θα αποσταλεί γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα στο Χρήστη από εμάς, με το οποίο θα ενημερώνεται ο Χρήστης ποιοι Τεχνίτες έχουν ειδοποιηθεί από το mastermastoras.gr για τη διαθέσιμη εργασία. Ο χρήστης θα γνωρίζει μόνο το όνομα/ επωνυμία, ειδικότητα και περιοχή αναφορικά με το Τεχνίτη. Με τα δεδομένα αυτά, ο Χρήστης θα μπορεί, αν επιθυμεί, να βλέπει το προφίλ των Τεχνιτών Μελών μας, το οποίο, αφενός οι ίδιοι έχουν καταχωρήσει στο mastermastoras.gr, αφετέρου οι χρήστες οι οποίοι στο παρελθόν συνεργάστηκαν μαζί του, έχουν διαμορφώσει με την αξιολόγησή τους. 

 

Ρητά συμφωνείται ότι το mastermastoras.gr, στο σημείο αυτό ολοκληρώνει την παροχή της υπηρεσίας του συμφώνα με τα ανωτέρω και ουδεμία ενέργεια περαιτέρω θα πραγματοποιήσει προκειμένου ο Τεχνίτης να ολοκληρώσει την εργασία που ο Χρήστης καταχώρησε στο σύστημα. 

 

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας εφόσον έχει ανακληθεί η ιδιότητά σας ως Μέλους στο mastermastoras.gr. Κατά τη χρήση του mastermastoras.gr, δεν επιτρέπεται:

 

 • να δημοσιεύετε, αναγράφετε ή αποστέλλετε περιεχόμενο σε ακατάλληλη κατηγορία ή περιοχές των τοποθεσιών μας
 • να παρεμβαίνετε στις καταχωρίσεις άλλων χρηστών
 • να παρακάμπτετε ή να χειραγωγείτε την τιμολογιακή δομή, τη διαδικασία χρέωσης του mastermastoras.gr
 • να δημοσιεύετε ψευδές, ανακριβές, παραπλανητικό, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο (περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων)
 • να πράττετε οτιδήποτε μπορεί να υπονομεύσει τα συστήματα σχολιασμού ή αξιολόγησης (όπως εμφάνιση, εισαγωγή ή εξαγωγή πληροφοριών σχολιασμού σε τοποθεσίες εκτός mastermastoras.gr ή χρήση αυτών των πληροφοριών για σκοπούς που δεν σχετίζονται με το mastermastoras.gr)
 • να μεταβιβάζετε το λογαριασμό σας στο mastermastoras.gr (περιλαμβανομένων των σχολίων) και το αναγνωριστικό χρήστη σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή μας
 • να διανέμετε ή να δημοσιεύετε ενοχλητική, αυτόκλητη ή μαζική ηλεκτρονική επικοινωνία, γράμματα-αλυσίδες ή σχήματα πυραμίδας
 • να διανέμετε ιούς ή άλλες τεχνολογίες που μπορεί να βλάψουν το mastermastoras.gr ή τα συμφέροντα ή την περιουσία των χρηστών του mastermastoras.gr
 • να αντιγράφετε, τροποποιείτε ή διανέμετε δικαιώματα ή περιεχόμενο από τις τοποθεσίες, τις υπηρεσίες ή τα εργαλεία μας ή πνευματικά δικαιώματα και τις εμπορικές ονομασίες του mastermastoras.gr ή
 • να συλλέγετε ή να συγκεντρώνετε με άλλον τρόπο πληροφορίες για τους χρήστες, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων email, χωρίς τη συναίνεσή τους.

 

Εάν εγγράφεστε στο mastermastoras.gr ως νομικό πρόσωπο (κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρία, κοινοπραξία κλπ), δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε νομικά αυτό το νομικό πρόσωπο. Εάν πραγματοποιείτε συναλλαγές στο mastermastoras.gr ως νομικό πρόσωπο στα πλαίσια της εμπορικής σας ιδιότητας, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους περί ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών.

 

Η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς θα ξεκινήσει από τη στιγμή που η εγγραφή σας στο mastermastoras.gr ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εάν με την ιδιότητα του Χρήστη ενεργείτε ως καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει του νόμου. Το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να ασκηθεί έναντι του Τεχνίτη ή της Τεχνικής Εταιρείας ως αντισυμβαλλόμενού σας. Το mastermastoras.gr δεν ενέχεται στις συμβάσεις μεταξύ Χρηστών και Τεχνιτών ή Τεχνικών Εταιριών. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, διαβάστε την σχετική ενότητα περί της πολιτικής «Υπαναχώρησης».

 

Η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς θα ξεκινήσει από τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ότι εγκρίνεται η εγγραφή σας ως μέλος του mastermastoras σαν Χρήστης και ως εκ τούτου αποδεχτείτε το παρόν Συμφωνητικό.

 

1.4. Καταχρηστική χρήση του mastermastoras.gr

 

Το mastermastoras.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διατηρεί σε καλή λειτουργική κατάσταση τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες του και ασφαλή την κοινότητα. Παρακαλούμε να μας αναφέρετε τυχόν προβλήματα, προσβλητικό περιεχόμενο και παραβιάσεις των πολιτικών μας.

 

Χωρίς περιορισμό για τα υπόλοιπα επανορθωτικά μέτρα, μπορεί να σας αποστείλουμε προειδοποιήσεις, να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε την παροχή των υπηρεσιών μας και τους λογαριασμούς Μέλους, να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε την πρόσβαση και τις δραστηριότητές σας στις τοποθεσίες μας (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της κατάργησης καταχωρίσεων), να καθυστερήσουμε ή να καταργήσουμε το φιλοξενούμενο περιεχόμενο, να καταργήσουμε τυχόν ειδικές καταστάσεις που σχετίζονται με το λογαριασμό, να μειώσουμε ή να διαγράψουμε λογαριασμούς και να λάβουμε τεχνικά και νομικά μέτρα για να σας αποκλείσουμε από τις τοποθεσίες μας, εάν:

 

 • πιστεύουμε ότι δημιουργείτε προβλήματα (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της παρενόχλησης του προσωπικού του mastermastoras.gr ή και άλλων χρηστών ή της υποβολής παράλογων νομικών απειλών κατά του mastermastoras.gr) ή εκθέτετε εμάς ή άλλον χρήστη του mastermastoras.gr σε οικονομική ζημία ή νομικές ευθύνες
 • πιστεύουμε ότι δεν ενεργείτε σύμφωνα με το γράμμα ή το πνεύμα του παρόντος Συμφωνητικού ή/και των πολιτικών μας, ή/και του νόμου
 • παρά τις εύλογες προσπάθειές μας, δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ή να πιστοποιήσουμε πληροφορίες που μας έχετε παράσχει
 • λαμβάνετε κατ' εξακολούθηση αρνητική αξιολόγηση και σχόλια από τα Μέλη με τα οποία συναλλάσσεσθε
 • Για οποιονδήποτε άλλο λόγο αφορά τη λειτουργία του mastermastoras.gr.

 

Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς που έχουν μείνει ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε τη λειτουργία τοποθεσιών του mastermastoras.gr.

 

Συμφωνείτε να μην θεωρείτε υπεύθυνο το mastermastoras.gr για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε εξαιτίας της ανάληψης των μέτρων που αναφέρονται πιο πάνω από το mastermastoras.gr.

 

 

1.5. Απαγόρευση ενοχλητικής αλληλογραφίας

 

Δεν ανεχόμαστε την ενοχλητική αλληλογραφία (αυτόκλητες εμπορικές επικοινωνίες). Ορίστε τις προτιμήσεις ειδοποίησης του mastermastoras.gr έτσι ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας με τον τρόπο που προτιμάτε. Δεν μπορείτε να προσθέτετε άλλους χρήστες του mastermastoras.gr, ακόμα κι αν πρόκειται για χρήστες που έχουν συμβληθεί με εσάς, στη λίστα αλληλογραφίας σας (email ή απλό ταχυδρομείο) χωρίς τη συναίνεσή τους.

 

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία επικοινωνίας μας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή να στέλνετε με άλλον τρόπο περιεχόμενο που συνιστά παραβίαση του Συμφωνητικού χρήστη. Μπορούμε να ελέγχουμε αυτόματα και να φιλτράρουμε με μη αυτόματο τρόπο τα μηνύματα email καθώς και τα μηνύματα του συστήματος επικοινωνίας του mastermastoras.gr πριν από την αποστολή τους μέσω των εργαλείων επικοινωνίας προκειμένου να εντοπίζουμε ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ιούς, επιθέσεις ηλεκτρονικού "ψαρέματος" και άλλες κακόβουλες δραστηριότητες ή παράνομο ή απαγορευμένο περιεχόμενο, αλλά δεν αποθηκεύουμε αυτά τα μηνύματα για διάστημα πέραν των δώδεκα μηνών από τη δημοσίευσή τους. Εάν στείλετε ένα email ή μήνυμα σε μια διεύθυνση email η οποία δεν είναι καταχωρισμένη διεύθυνση email του mastermastoras.gr και ανήκει σε μέλος του mastermastoras.gr, δεν αποθηκεύουμε μόνιμα αυτό το email ούτε χρησιμοποιούμε αυτήν τη διεύθυνση email για διαφημιστικούς σκοπούς. Δεν ενοικιάζουμε και δεν πουλάμε αυτές τις διευθύνσεις email.

 

Για να αναφέρετε ενοχλητική αλληλογραφία από άλλους χρήστες του mastermastoras.gr, επικοινωνήστε μαζί μας ενημερώνοντάς μας σχετικά.

 

 

1.6. Χρήση στοιχείων για άλλους χρήστες του mastermastoras.gr

 

Οι τοποθεσίες και οι υπηρεσίες μας δίνουν στα Μέλη τη δυνατότητα να μοιράζονται προσωπικά στοιχεία με τα Μέλη που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή. Αυτή η συναλλαγή είναι διαφορετική ανάλογα με το τύπο του προφίλ του Μέλους (Χρήστης ή Τεχνίτης). Ο Χρήστης μπορεί δηλαδή να αποκτήσει πρόσβαση στο όνομα, την επωνυμία της εταιρίας, το αναγνωριστικό χρήστη, τη διεύθυνση email, διεύθυνση, την γεωγραφική θέση, και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αλληλογραφίας για το άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στη συναλλαγή, τον Τεχνίτη δηλαδή που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της εργασίας. Ο Τεχνίτης, από την άλλη πλευρά, θα έχει πρόσβαση στο Όνομα, το αναγνωριστικό χρήστη, τον τίτλο της εργασίας, την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της εργασίας, την περιοχή όπου θα λάβει μέρος η εργασία, τον τ.κ της περιοχής, και το τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο χρήστης κατά την εισαγωγή εργασίας.

 

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα άλλα Μέλη θα σεβαστούν το απόρρητο ή την ασφάλεια των στοιχείων σας και για το λόγο αυτόν σας ενθαρρύνουμε να αξιολογείτε τις πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας των προσώπων με τα οποία συναλλάσσεστε πριν προχωρήσετε σε συναλλαγές και μοιραστείτε τα στοιχεία σας μαζί τους. Παρομοίως, σας ζητούμε να σέβεστε το απόρρητο των άλλων Μελών και να τους ενημερώνετε για τις πολιτικές σας περί απορρήτου και ασφάλειας. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να δίνετε στα άλλα Μέλη τη δυνατότητα να διαγράφονται από τη βάση δεδομένων σας και να ελέγχουν τα στοιχεία που έχετε συλλέξει για αυτούς.

 

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία των Μελών μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (περιλαμβανομένων ενδεικτικά των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) και μόνο για:

 

 • σκοπούς σχετικούς με τις συναλλαγές του mastermastoras.gr που δεν αποτελούν αυτόκλητες εμπορικές επικοινωνίες
 • χρήση υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του mastermastoras.gr και άλλους σκοπούς με τους οποίους έχουν συμφωνήσει ρητά τα Μέλη.

 


2. Χρεώσεις

 

2.1. Η χρήση του mastermastoras.gr για τους Χρήστες, είναι δωρεάν (καταχώρηση εργασίας). Ο Τεχνίτης ή η Τεχνική Εταιρεία οφείλει Συνδρομή στο mastermastoras.gr, σε μηνιαία ή τρίμηνη ή εξάμηνη ή ετήσια βάση και ανάλογα με το τι έχει συμφωνηθεί μεταξύ του mastermastoras.gr και του Πελάτη. Αυτή η συνδρομή θα καταβάλλεται στην ημερολογιακή ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί, με τον Τεχνίτη ή Τεχνική Εταιρία.

 

2.2. Η Αμοιβή του mastermastoras.gr είναι σταθερή και σε σταθερή χρονολογική συχνότητα, ανάλογα με το ποιο πακέτο συνδρομής έχει επιλέξει κατά την εγγραφή του ο Τεχνίτης. Ο τύπος της συνδρομής επιλέγετε αποκλειστικά από τον Τεχνίτη και υπολογίζετε με βάση τον αριθμό γεωγραφικών διαμερισμάτων που επέλεξε να καλύπτει (π.χ. η Αττική χωρίζετε σε 9 γεωγραφικά διαμερίσματα με διαφορετική τιμή το καθένα και ανάλογα με τα δημογραφικά στοιχεία του καθενός (πληθυσμός, αριθμός κατοικιών, κτλ)) στον νομό που δραστηριοποιείται. Η συνδρομή υπολογίζετε ακόμη και με βάση το εάν επιλέχθηκε κάποιο πακέτο συνδρομής (3μηνο, 6μηνο, και ετήσιο) με έκπτωση ανάλογη του μήκους διάρκειας της συνδρομής. Τα στοιχεία της συνδρομής μπορούν να αλλάξουν (προσθαφαίρεση διαμερισμάτων, διάρκεια πακέτου συνδρομής) μετά την λήξη της διάρκειας της αρχικής συνδρομής. 

 

2.3. Η συνδρομή σας θα πρέπει να καταβάλλεται  την ημερομηνία που θα έχει συμφωνηθεί με τον εκάστοτε τεχνίτη είτε με αντικαταβολή, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (της εταιρίας). Ενδέχεται σε μεταγενέστερη φάση, ο Τεχνίτης να έχει την δυνατότητα να πληρώσει μέσω PayPal και μέσω πιστωτικής κάρτας (Online payment EUROBANK value pay service).Το mastermastoras.gr δύναται να παρέχει στους Τεχνίτες ή τις Τεχνικές Εταιρίες εκπτώσεις κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

 

2.4. Μπορεί να επιλέξουμε να αλλάξουμε προσωρινά τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες μας για διαφημιστικούς σκοπούς ή για νέες υπηρεσίες και οι αλλαγές αυτές ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύουμε το προσωρινό διαφημιστικό μέτρο ή τη νέα υπηρεσία στις τοποθεσίες μας.

 

Όλες οι χρεώσεις αναφέρονται σε ευρώ. Είστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη καταβολή όλων των χρεώσεων και των ισχυόντων φόρων για τη χρήση των τοποθεσιών και των υπηρεσιών μας μέσω έγκυρης μεθόδου πληρωμής.

 

 

3.  Αξιολόγηση

 

Μέσω του mastermastoras.gr παρέχεται η δυνατότητα στους Τεχνίτες ή τις Τεχνικές Εταιρίες να αξιολογούνται από τους Χρήστες ύστερα από την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Οι αξιολογήσεις αυτές σκοπό έχουν αφενός να παρέχουν στους μελλοντικούς/άλλους Χρήστες κάποια εικόνα σχετικά με τις δεξιότητες και την αξιοπιστία των Τεχνιτών ή των Τεχνικών Εταιριών, πριν την υποβολή προσφορών για την ανάληψη μιας διαθέσιμης Εργασίας, αφετέρου να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών των Τεχνιτών και γενικότερα του mastermastoras.gr.

 

Η αξιολόγηση του Τεχνίτη ή της Τεχνικής Εταιρίας γίνεται από τον Χρήστη βαθμολογώντας και αφήνοντας κάποιο σύντομο σχόλιο μετά την ολοκλήρωση της Εργασίας. Υπάρχουν δυο επίπεδα αξιολόγησης, 3, 4, 5 (θετική) και 1 ή 2 (αρνητική).

 

Με το πέρας 20 ημερών από την καταχώρηση της εργασίας από τον χρήστη, αποστέλλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον χρήστη και του ζητούμε προαιρετικά να βαθμολογήσει τον επαγγελματία που ολοκλήρωσε την εργασία. Του ζητάμε να τον βαθμολογήσει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 

1. Επικοινωνία

2. Συνέπεια (Χρονοδιάγραμμα)

3. Καθαριότητα

4. Επίπεδο Ειδίκευσης

5. Τιμή (Χρέωση)

 

 
Οι Τεχνίτες δέχεστε ότι ολοκληρώνοντας κάποια Εργασία, είναι πιθανό ότι κάποιος Χρήστης θα σας αξιολογήσει και αναγνωρίζετε ότι η συνολική σας αξιολόγηση αποτελείται αποκλειστικά από σχόλια που έχουν γράψει άλλοι Χρήστες του mastermastoras.gr για εσάς και από την βαθμολογία που υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις αξιολογήσεις που έχετε λάβει στο mastermastoras.gr σε άλλους διαδικτυακούς τόπους εκτός του mastermastoras.gr.

 

Ο Χρήστης όταν αξιολογεί κάποιο Τεχνίτη ή Τεχνική Εταιρία, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό και κοινή λογική, δεν πρέπει η αξιολόγηση αυτή να είναι συκοφαντική ή οτιδήποτε άλλο που να προσβάλει τα άλλα Μέλη, τον ίδιο τον Τεχνίτη ή/και το mastermastoras.gr. Η υποβολή παραπλανητικών αξιολογήσεων, συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα στο mastermastoras.gr, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της χρήσης του mastermastoras.gr και εφόσον ενδείκνυται, την αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

 

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων του Χρήστη, του Τεχνίτη ή Τεχνικής Εταιρίας σε μια αξιολόγηση. Δεν επιτρέπεται επίσης η ενσωμάτωση διαφημίσεων σε μια αξιολόγηση.

 

 

5. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του mastermastoras.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του παρόντος δικτυακού τόπου,  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του mastermastoras.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης Το Εγγεγραμμένο Μέλος/Επισκέπτης απαγορεύεται να στέλνει (upload) ή να εκπέμπει στοιχεία του mastermastoras.gr μέσω φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Δίκτυο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ειδικότερα οι τεχνίτες παραχωρούν δυνάμει του παρόντος στο mastermastoras, μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των λογοτύπων τους, εμπορικών τους σημάτων και άλλων συναφών γνωρισμάτων τους, για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένα μέλη, με σκοπό την παροχή των συμφωνημένων δια του παρόντος υπηρεσιών μας και για σκοπούς προώθησης και marketing του mastermastoras.gr

 

 

6. Ευθύνη

 

6.1. Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στο παρόν Συμφωνητικό και τους όρους Χρήσης δεν περιορίζει και δεν εξαιρεί την ευθύνη μας για παραπλανητική παρουσίαση, θάνατο ή τραυματισμό που οφείλεται σε δικό μας δόλο ή βαριά αμέλεια ή σε δόλο ή βαριά αμέλεια των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων μας ή κάθε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να εξαιρεθεί βάσει του νόμου.

 

6.2. Σε καμία περίπτωση το mastermastoras.gr, (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών, των συνεργαζόμενων εταιρειών, των στελεχών, διευθυντών, εκπροσώπων και εργαζομένων)φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστείτε εξαιτίας ανάληψης εκ μέρους του mastermastoras.gr των μέτρων που αναφέρονται στην ενότητα Καταχρηστική χρήση του mastermastoras.gr πιο πάνω ή εξαιτίας των ενεργειών ή παραλείψεων άλλων χρηστών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των στοιχείων που δημοσιεύουν, της καταστροφής εκ μέρους τους στοιχείων που θεωρούνται πλαστά. Αναγνωρίζετε ότι οι τοποθεσίες μας αποτελούν ένα μέσο που επιτρέπει στον καθένα να αναζητά Τεχνίτη ή Τεχνική Εταιρία, ανά πάσα στιγμή, από οποιοδήποτε μέρος, σε ποικιλία τύπων Εργασιών, με αμοιβή κατόπιν ολοκλήρωσης των Εργασιών. Οι συμφωνίες ολοκληρώνονται αποκλειστικά μεταξύ των Χρηστών και των Τεχνιτών ή Τεχνικών Εταιριών χωρίς καμία ανάμειξη του mastermastoras.gr.

 

6.3. Δεν ελέγχουμε τις καταχωρίσεις ή το περιεχόμενο των Χρηστών και των Τεχνιτών ή Τεχνικών Εταιριών και δεν εμπλεκόμαστε στις συναλλαγές μεταξύ τους. Παρότι μπορεί να βοηθάμε προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση διαφωνιών μέσω διαφόρων προγραμμάτων, δεν ελέγχουμε και δεν εγγυόμαστε την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των παρουσιαζομένων και/ή διαφημιζόμενων υπηρεσιών, την αλήθεια ή την ακρίβεια των καταχωρίσεων, την αλήθεια ή την ακρίβεια των σχολίων ή άλλου περιεχομένου που δημοσιεύουν τα Εγγεγραμμένα Μέλη στις τοποθεσίες μας, το οποιοδήποτε δικαίωμα των Χρηστών επί των προς ολοκλήρωση Εργασιών, την ικανότητά τους να καταβάλουν τη συμφωνηθείσα αμοιβή ή ότι ο Τεχνίτης ή Τεχνική Εταιρεία θα εκτελέσει την Εργασία βάσει οποιονδήποτε, άγνωστων προς τον mastermastora.gr, συμφωνηθέντων όρων.

 

6.4. Μην υποθέτετε ότι η ανάληψη μίας Εργασίας είναι έγκυρη και νόμιμη απλά επειδή αναγράφεται σε μία από τις τοποθεσίες μας. Σε καμία περίπτωση το mastermastoras.gr (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών, των συνεργαζόμενων εταιρειών, των στελεχών, διευθυντών, εκπροσώπων και εργαζομένων) δε φέρει ευθύνη για τυχόν κακοτεχνίες των Τεχνιτών (εγγεγραμμένων μελών μας) κατά την εκτέλεση της Εργασίας, ή για φθορές και κάθε είδους ζημίες που μπορούν να προκαλέσουν οι τεχνίτες κατά τη διεκπεραίωση της εργασίας. Η ευθύνη του mastermastoras.gr σταματάει στην παροχή εκ μέρους μας των συμφωνημένων δια του παρόντος υπηρεσιών μας και δεν εκτείνεται σε καμία περίπτωση στην παροχή εκ μέρους των τεχνιτών των συμφωνημένων με εσάς τους χρήστες υπηρεσιών.

 

6.5. Αποδέχεστε την αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα των ενεργειών σας σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για εσάς και τη νομιμότητα των προς εκτέλεση Εργασιών και αντίστοιχα των παρεχομένων υπηρεσιών που καταχωρείτε στις τοποθεσίες μας.

 

6.6. Παρότι χρησιμοποιούμε τεχνικές που έχουν ως στόχο την επαλήθευση της ακρίβειας και της αλήθειας των πληροφοριών που παρέχουν οι χρήστες μας, η επαλήθευση των χρηστών στο Internet είναι δύσκολη. Το mastermastoras.gr δεν μπορεί και δεν επιβεβαιώνει και δεν υποχρεούται να ελέγξει για την ακρίβεια ή την αλήθεια των ταυτοτήτων των Εγγεγραμμένων μελών χρηστών ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που μας παρέχουν ή δημοσιεύουν στις τοποθεσίες μας.

 

6.7. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή ή ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και στη λειτουργία των τοποθεσιών μας μπορεί να παρέμβουν διάφοροι παράγοντες που διαφεύγουν από τον έλεγχό μας. Παρότι θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να διατηρήσουμε τη συνεχή παροχή των υπηρεσιών, δεν μπορούμε να την εγγυηθούμε και δεν παρέχουμε καμία υπόσχεση ή εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας.

 

6.8. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ελληνικό δίκαιο εμείς (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών, των συνεργαζόμενων εταιρειών, των στελεχών, διευθυντών, εκπροσώπων και εργαζομένων) δεν φέρουμε συμβατική ή/και αδικοπρακτική ευθύνη ή άλλως ευθύνη για επαγγελματικές ζημίες, όπως απώλεια δεδομένων, κερδών, εσόδων, πελατών, ευκαιριών, υπεραξίας, φήμης ή λειτουργικότητας ή για ζημίες που δεν μπορούμε να προβλέψουμε εύλογα και οι οποίες οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, στη χρήση ή στην αδυναμία χρήσης εκ μέρους σας των τοποθεσιών και των υπηρεσιών μας.

 

 

7. Αποδέσμευση

 

Εάν διαφωνείτε με έναν ή περισσότερους όρους, μας αποδεσμεύετε (και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εκπροσώπους, τις θυγατρικές, τις κοινοπραξίες και τους εργαζόμενούς μας) από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (θετικές και αποθετικές) κάθε είδους, γνωστές και μη, που οφείλονται ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτή τη διαφωνία.

 

 

8. Πρόσβαση και παρεμβολή

 

Οι τοποθεσίες μας περιλαμβάνουν κεφαλίδες εξαίρεσης ρομπότ. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών που υπάρχουν στις τοποθεσίες μας ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και ανήκει ή έχει εκχωρηθεί στο mastermastoras.gr από τους χρήστες ή τρίτους. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε ρομπότ, αράχνες, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για να αποκτάτε πρόσβαση στις τοποθεσίες μας για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή, έγγραφη άδειά μας.

 

Επιπλέον, συμφωνείτε ότι:

 

 • δεν θα κάνετε καμία ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλλει (κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια) παράλογα ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας
 • δεν θα αντιγράφετε, αναπαράγετε, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, διανέμετε ή προβάλλετε δημοσίως περιεχόμενο (εκτός από τα στοιχεία σας) από τις τοποθεσίες μας χωρίς την προηγούμενη ρητή, έγγραφη άδεια του mastermastoras.gr και του κατάλληλου τρίτου προσώπου, όποιο είναι αυτό κάθε φορά
 • δεν θα παρεμβαίνετε ούτε θα επιχειρείτε να παρέμβετε στη σωστή λειτουργία των τοποθεσιών μας ή δραστηριοτήτων που διεξάγονται στις τοποθεσίες μας ή μαζί με αυτές, και
 • δεν θα παρακάμπτετε τις κεφαλίδες εξαίρεσης ρομπότ ή άλλα μέτρα που μπορεί να χρησιμοποιούμε για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης στις τοποθεσίες μας.

 

 

9. Απόρρητο

 

Δεν πουλάμε ούτε εκμισθώνουμε ή παραχωρούμε με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς τη ρητή συναίνεσή σας. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας μόνο όπως περιγράφεται στην πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του mastermastoras.gr και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Θεωρούμε την προστασία του απορρήτου των χρηστών ως εξαιρετικά σημαντική αρχή της κοινότητας. Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας σε υπολογιστές/διακομιστές που βρίσκονται στην Μεγάλη Βρετανία και οι οποίοι προστατεύονται με φυσικές αλλά και τεχνολογικές συσκευές ασφαλείας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε τα στοιχεία που μας έχετε παράσχει, καθώς και να επιλέξετε να μην λαμβάνετε ορισμένες επικοινωνίες συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας. Για μια πλήρη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα, δείτε την πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του mastermastoras.gr. Εάν διαφωνείτε με τη μεταφορά ή χρήση των στοιχείων σας κατ’ αυτόν τον τρόπο, μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 

 

10. Αποζημίωση

 

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό και μόνο.

Θα μας αποζημιώσετε εις ολόκληρο (όπως και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εκπροσώπους, τις θυγατρικές, τις κοινοπραξίες και τους εργαζομένους μας) για κάθε απώλεια ή δαπάνη - περιλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων – που θα υποστούμε εξαιτίας παραβίασης από μέρους σας του παρόντος Συμφωνητικού ή παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

 

 

11. Μη αντιπροσώπευση

 

Το παρόν Συμφωνητικό δεν έχει ως στόχο και δεν δημιουργεί καμία αντιπροσώπευση, συνεργασία, κοινοπραξία, σχέση εργαζομένου-εργοδότη ή παροχέα-αγοραστή franchise.

 

 

12. Ειδοποιήσεις

 

Εκτός εάν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό, τα νομικά έγγραφα θα επιδίδονται με συστημένη αλληλογραφία κατόπιν επικοινωνίας μέσω email στη διεύθυνση email info@mastermastoras.gr. Θα σας αποστέλλουμε ειδοποιήσεις μέσω email στη διεύθυνση email που δώσατε στο mastermastoras.gr κατά τη διαδικασία εγγραφής (στην περίπτωσή σας). Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει σταλεί μετά το πέρας 24 ωρών, εκτός εάν ο αποστολέας ειδοποιηθεί ότι η διεύθυνση email δεν είναι έγκυρη. Εναλλακτικά, μπορεί να σας στείλουμε νομική ειδοποίηση με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση που δώσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται και από τους συμβαλλόμενους με συστημένη αλληλογραφία θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από τον αντισυμβαλλόμενο τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία ταχυδρόμησης.

 

 

13. Επίλυση διαφωνιών – Εφαρμοστέο δίκαιο - Αρμοδιότητα

 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαφωνία μεταξύ εσάς και του mastermastoras.gr, συνιστάται ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε πρώτα απευθείας μαζί μας. Θα λάβουμε υπόψη εύλογα αιτήματα για επίλυση της διαφωνίας μέσω εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφωνιών, όπως η μεσολάβηση ή η διαιτησία, αντί της αντιδικίας. Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται και ερμηνεύεται από όλες τις απόψεις σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

14. Γενικά

 

Εάν κάποια διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα διαγράφεται και θα ισχύουν οι υπόλοιπες διατάξεις.

Οι τίτλοι των ενοτήτων έχουν καθαρά αναφορικό χαρακτήρα και δεν περιορίζουν το αντικείμενο ή το εύρος κάθε ενότητας.

Η αδυναμία μας να ενεργήσουμε σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους σας ή άλλων, δεν καταργεί το δικαίωμά μας να ενεργήσουμε σε επόμενες ή παρόμοιες παραβιάσεις. Δεν εγγυόμαστε ότι θα ενεργήσουμε έναντι όλων των παραβιάσεων του παρόντος Συμφωνητικού.


Διαφημιστείτε εδώ

Ψάχνετε Επαγγελματία?

Καταχωρήστε την εργασία σας και οι καλύτεροι επαγγελματίες θα σας πάρουν τηλέφωνο!
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Το Newsletter μας!

Aν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας και τις προσφορές μας συμπληρώστε το email σας και θα λαμβάνετε τα newsletter μας.

Μοιραστείτε το

Bookmark and Share

Χρειάζεστε βοήθεια?

Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ